ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Tk.850.00BDT
1 سال
Tk.850.00BDT
1 سال
Tk.850.00BDT
1 سال
.com.bd
Tk.2500.00BDT
1 سال
Tk.2500.00BDT
1 سال
Tk.2500.00BDT
1 سال
.net
Tk.950.00BDT
1 سال
Tk.950.00BDT
1 سال
Tk.950.00BDT
1 سال
.org
Tk.950.00BDT
1 سال
Tk.950.00BDT
1 سال
Tk.950.00BDT
1 سال
.info
Tk.900.00BDT
1 سال
Tk.900.00BDT
1 سال
Tk.900.00BDT
1 سال
.xyz
Tk.1150.00BDT
1 سال
Tk.1150.00BDT
1 سال
Tk.1150.00BDT
1 سال
.news
Tk.2000.00BDT
1 سال
Tk.2000.00BDT
1 سال
Tk.2000.00BDT
1 سال
.me hot!
Tk.2400.00BDT
1 سال
Tk.2400.00BDT
1 سال
Tk.2400.00BDT
1 سال
.doctor hot!
Tk.10500.00BDT
1 سال
Tk.10500.00BDT
1 سال
Tk.10500.00BDT
1 سال
.dentist hot!
Tk.4200.00BDT
1 سال
Tk.4200.00BDT
1 سال
Tk.4200.00BDT
1 سال
.us
Tk.850.00BDT
1 سال
Tk.850.00BDT
1 سال
Tk.850.00BDT
1 سال
.biz
Tk.1280.00BDT
1 سال
Tk.1280.00BDT
1 سال
Tk.1280.00BDT
1 سال
.tv
Tk.4800.00BDT
1 سال
Tk.4800.00BDT
1 سال
Tk.4800.00BDT
1 سال
.asia
Tk.1600.00BDT
1 سال
Tk.1600.00BDT
1 سال
Tk.1600.00BDT
1 سال
.in
Tk.1680.00BDT
1 سال
Tk.1680.00BDT
1 سال
Tk.1680.00BDT
1 سال
.uk
Tk.850.00BDT
1 سال
Tk.850.00BDT
1 سال
Tk.850.00BDT
1 سال
.eu
Tk.850.00BDT
1 سال
Tk.850.00BDT
1 سال
Tk.850.00BDT
1 سال
.link
Tk.1000.00BDT
1 سال
Tk.1000.00BDT
1 سال
Tk.1000.00BDT
1 سال
.bid
Tk.2800.00BDT
1 سال
Tk.2800.00BDT
1 سال
Tk.2800.00BDT
1 سال
.pw
Tk.700.00BDT
1 سال
Tk.700.00BDT
1 سال
Tk.700.00BDT
1 سال
.xxx
Tk.9440.00BDT
1 سال
Tk.9440.00BDT
1 سال
Tk.9440.00BDT
1 سال
.cc
Tk.2800.00BDT
1 سال
Tk.2800.00BDT
1 سال
Tk.2800.00BDT
1 سال
.co hot!
Tk.2800.00BDT
1 سال
Tk.2800.00BDT
1 سال
Tk.2800.00BDT
1 سال
.cn
Tk.850.00BDT
1 سال
Tk.850.00BDT
1 سال
Tk.850.00BDT
1 سال
.pro
Tk.1440.00BDT
1 سال
Tk.1440.00BDT
1 سال
Tk.1440.00BDT
1 سال
.bio
Tk.5680.00BDT
1 سال
Tk.5680.00BDT
1 سال
Tk.5680.00BDT
1 سال
.de
Tk.960.00BDT
1 سال
Tk.960.00BDT
1 سال
Tk.960.00BDT
1 سال
.work
Tk.600.00BDT
1 سال
Tk.600.00BDT
1 سال
Tk.600.00BDT
1 سال
.mobi
Tk.700.00BDT
1 سال
Tk.700.00BDT
1 سال
Tk.700.00BDT
1 سال
.world
Tk.800.00BDT
1 سال
Tk.800.00BDT
1 سال
Tk.2975.00BDT
1 سال
.live
Tk.850.00BDT
1 سال
Tk.2100.00BDT
1 سال
Tk.2100.00BDT
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains